- , .

𮤠¬ ­» goodyear excellence 195/50 r15 82h made in franceÒàøèíà êóïëåíà â äåêàáðå íà ýòîé ðåçèíå è íà áëèæàéøåì ñåðâèñå çàìåíåíà íà çèìíþþ, à ïî âåñíå áûëè êóïëåíû êî낸ñà íà ïîíðàâèâøèìñÿ ëèòüå è ýòè øèíû îêàçàëèñü ëèøíèìè.


10 900 .
. ( )
89109979523 ã. Æâàíîâî,
3 Áåðåçíèêîâñêàÿ, 9


 

10 900 .
2038 , 0
1

2038 , 0
1